Reguleringsområde

Kommunen vil regulere strengere på nedre Ljan

Reguleringutvalget i Ljans Vel skal uttale seg til regulringsforslaget som nå ligger ute på offentlig høring, og ønsker innspill fra alle berørte for å gi en mest mulig nyansert tilbakemelding. Fristen for å komme med innspill er 20.9.21. så vi trenger tilbakemelding inne 13.9.21.  

Plan- og bygningsetaten (PBE) foreslår en svært streng regulering som vil begrense råderetten til de som eier eiendommene. 19 eiendommer i kvartalet Peder Holters vei, Madam Maren Juels vei, Herregårdsveien og Gamle Herregårdsvei foreslås regulert til  bevaring. Det innebærer at bygningenes eksteriør og bærekonstruksjoner skal bevares uendret. Mange av eiendommene foreslås regulert til grøntstruktur som medfører at man hverken kan sette opp boder, lekestuer eller drivhus i hagene. Andre eiendommer igjen regulerers som fredet pga. funn av steinalderspor. Er man uenig i reguleringen må man si ifra nå!

 

Ta kontakt med initiativhaver til oppropet under!

19 eiendommer foreslås bevart. Deler av eiendommer båndlegges til bevaring grønsturktur. I tillegg båndlegges eiendommer pga. funn av kulturminner

Vi bor i et fint boområde. Det er fint fordi vi som bor her har forvaltet det og utviklet det fint. Med denne reguleringen fratar PBE oss handlingsrommet som vi bør ha som eiere av eiendommene.

Alle bør uttale seg til forslaget innen fristen dersom de har innsigelser. Reguleringsutvalget i Ljans vel skal uttale seg.

Alle som er berørt bør gi innspill til reguleringsutvalget.

Kontakt Bodil Mørk på telefon 482 82 878 eller e-post Bodil.Irene.Helgeland@sykehuspartner.no 

Reguleringsområde
Det gul/grønn-merkede området er omfattet av reguleringsforslaget.