Reguleringsutvalget

Utvalget engasjerer seg på følgende hovedtemaer :

 • Utforming av reguleringsbestemmelser.
 • Den praktiske håndhevelsen av reguleringsplaner, som bl. a. Nordstrandskråningen,
 • Småhusplanen, og planer av typen ”knutepunkt med bymessig fortetting fortettingen”.
 • Spørsmål vedrørende Nordstrandskråningens inndelingen i A, AB, B og C – områder, og i
  områder innenfor og utenfor byggegrense, med varierende tomteutnyttelse.
 • Trafikkforhold inklusive parkering og skilting.
 • Kollektivtilbud, spesielt tverrgående i bydelen.
 • Veiers tilstand og vedlikehold
 • Stedsnavnet Ljan, ønske om veiskilting
 • Kabler i luftspenn i boligområder.
 • Veiledning og bistand i enkeltsaker av mer prinsipiell interesse.

Utvalget har også løpende kontakt og samarbeid med andre velforeninger og – sammenslutninger, og med Kommunens politiske og administrative myndigheter.

Alle utvalgsmedlemmene deltar aktivt i utvalgsarbedet og kontakten med beboere/velmedlemmer.

Medlemmer:

Svein Thorp (leder),  E-postadresse: svein.thorp@gmail.com

Svein Jørgensen

Knut E. Kittelsen

Torkild Thurmann-Moe